Salı , 24 Ocak 2017

Özgür Üniversite Güz Dönemi Kayıtları Başladı

İstanbul Özgür Üniversite

ali_simsek

______________________________________

NASIL KAYIT YAPTIRACAKSINIZ ? TIKLAYINIZ

———————————————————————————————————————————-

 • BİR FİLM NASIL OKUNUR?

Ali ŞİMŞEK 

 

c13abf5eb4ecbbb2a65a39b07ac146fb

Ali Şimşek’in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek 8 Haftalık atölyede, Vertov’un “Kameralı Adam”, Godard’ın “Serseri Aşıklar” ve Scorsese’in “Taksi Şoförü” filmleri merkez olmak üzere filmler ve yönetmenler üzerinden ideoloji, politika, modernizm, postmodernizm, kültür ve 1920’li yıllardan 1960 ve 1970’li yılların sarsıcı atmosferine sanat ve edebiyatı da kuşatan geniş bir okuma yapılacak.

Atölyeye konu olacak yönetmenler ise şöyle : Welles, Ford, Kubrick, Godard, Bunuel, Tarkovski, Fellini, Wenders, Angelapulos, Eisenstein, Renoir,Spielberg, Ozu, Antonioni.

Konu Başlıkları:
• Melodram nedir, kahramanın yükselişi ve düşüşü, küçük insanın hıncı, western
• Canavar kente direnen küçük kirli tırnaklı Raskolnikovlar
• Dostoyevski kahramanları
• Hollywood üzerinden üç çizgi: Liberalizm, Muhafazakarlık ve Sosyalizm
• Gotik, İroni ve Trajik görme, gör(e)meme ve gösterge analizi
• Kadrajlanan bir plastik poşet neden yalnız bir poşet olarak algılanır?
• Plastiğin yalnızlığı nedir?
• 60’ların “yerli” kıyafetleri giymiş Beat, Hippy kuşağı neden babaları gibi takım elbise giymek istemedi?

 

BAŞLAMA TARİHİ: 24 ARALIK CUMARTESİ – 8 HAFTA

 

————————————————————————————————————————————

(Seminerlerin gün ve saat bilgileri daha sonra ilan edilecektir)

 • AKIL VAR MANTIK VAR

Levent SAFALI

levent_safali

Bir felsefi tartışmayı yapmak için gerekli asgari donanımı oluşturmaya çalıştığımız bu derste, öncelikle düşünmenin temel  “enstrümanlarını” (kavram,önerme, argüman, çıkarım) ele alıyoruz.

Dersimizin bir diğer amacı da “fallacy” leri yani “yanıltıcı düşünce kalıplarını” ele almak. Reklamın ve popüler siyasetin  her kılığa giren  “sahte argümanlarını” da  bu kapsamda örnekler üzerinden inceleyeceğiz.

Sonuç olarak amacımız: Akıl yürütme yetkinliğimizi arttırmak ve kördöğüşüne benzeyen iddalaşmaların tuzağına düşmeden “fikir oluşturma ve geliştirmeyi” öğrenmek.

Bu dersin diğer felsefe dersleri için de bir temel oluşturacağını düşünmekle beraber, sadece felsefeyle ilgilenenleri değil, “düşünmek ve muhakeme yapmakla işi olan herkesi” bekliyoruz.

 

BAŞLAMA TARİHİ: 21 ARALIK ÇARŞAMBA – 10 HAFTA

——————————————————————————————————————————–

 • MARX İŞ BAŞINDA: FRANSA ÜÇLEMESINDE DEVLET, SINIFLAR VE TARİHSEL MATERYALİZM -2-

Y.Doğan ÇETİNKAYA

dogan_cetinkaya

 

Marx’ın devlet teorisi, sınıf tanımı ve tarih anlayışı üzerine önemli sayıda tartışma ve yayın mevcuttur. İktisattan Felsefeye, Sosyolojiden Tarihyazımına bu tartışmalar çok derin izler bırakmıştır. Ancak bu tartışmalar ve Marx üzerine yapılan kavramsal çalışmaların önemli bir kısmı zamandan ve mekandan bağımsız çalışmalar ve tartışmalar biçiminde zuhur etmiştir, etmektedir. Seminerimizde Marx’ın kendi çağdaşı bir ülkeyi ve orada meydana gelen olayları, tarihi nasıl ele aldığını, kavramları nasıl kullandığını -kendinden sonra ortaya çıkan tarihsel materyalizmin farklı okullarını da göz önünde bulundurarak- nasıl analiz ettiğini tartışacağız. Marx’ın kendi teorisini ve kavramlarını toplumsal ve siyasal gerçekliğe uygularken, yani iş başında, nasıl çalıştığını değerlendireceğiz. Bunu yaparken 1848-1871 tarihleri arası Fransası üzerine yapılan yeni toplumsal tarih çalışmalarına da Marx’ın metinlerini değerlendirmek için başvuracağız.

 Okumalar:

Karl Marx, Fransa’da Sınıf Savaşımları 1848-1850, Ankara: Sol Yayınları, 2012.Karl Marx,

Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, Ankara: Sol Yayınları, 2012.

Karl Marx, Fransa’da İç Savaş, Ankara: Sol Yayınları, 2012.

 

BAŞLAMA TARİHİ: 12 ARALIK PAZARTESİ – 6 HAFTA

 

 • AKADEMİ 

Uğur KARA

———————————————————————————————————————————–

 • ÖZGÜRLÜKÇÜ FELSEFE IŞIĞINDA REEL  HUKUK SİSTEMLERİNİN, EGEMEN YARGI PRATİĞİNİN İRDELENMESI VE ALTERNATİF HUKUK MÜCADELESİ

ERCAN KANAR 

ercan_kanar

Gerek özel-resmi  üniversitelerde gerekse şu veya bu akademilerde hukuk öğrenimi; pozitif normların körü körüne takipçisini adeta devletin mevzuat kâtiplerini üretmekte, hukukun denetçisi olan; hukuk üstü insan hakları ve özgürlüklerin etik kuralları geleceğin uygulayıcılarından özellikle uzak tutulmaktadır. Bu anlamda alternatif, eleştirel hukuk tartışmaları ve üretimleri önem taşımaktadır. Hukuksuz ve devletsiz ideal, ütopya  yolunda; dayatılan hukuka mı boyun eğeceğiz yoksa dayatılana baş kaldıran, aşağıdan üretilen ve halkların-bireylerin aktif öznesi olduğu normları pozitife mi taşıyacağız? Kuşkusuz biz ikinci ekoldeniz. Düşmanla savaş hukukuyla zehirlenen, normal yolundan sapan burjuva hukukuna karşı panzehir olarak özgür birey ve özgür toplumu hedefleyen, özgürlükçü hukuk üretimini devreye sokma zorlu mücadelesini önemsemek ve pratiğimize yansıtmak durumundayız. Bu işlev her zamankinden daha çok önem taşımaktadır. Polis devletine has, pusu diktatörlük yasalarının peşi sıra çıkarıldığı zehirli bir sözde “hukuk” mevzuatının örüldüğü şu dönemde özgürlükçü hukukçulara daha yoğun çaba düşmektedir.

Hele hele bizim coğrafyada bu mücadele daha da önem taşımaktadır. Yakın geçmişe kadar askeri vesayetin güdümünde olan, bugün ise doğrudan yürütmeye bağlı polis devleti anlayışı ve şiddeti güdümünde olan yargı pratiğinin egemen olduğu coğrafyamızda; insancıl hukuk, insan hakları hukuku, özgürlükçü hukuk üretimi çabaları daha da bir gereklilik ve önem kazanmıştır. Hele hele Mit’e sınırsız yetkiler tanıyan MİT yasası, iç güvenlik yasası, benzeri torba yasalar, şuanda devam eden hukuki hiç bir meşruiyeti bulunmayan OHAL rejimine dayanan Anayasal meşruiyetten de yoksun keyfi OHAL kararnamelerinin mengenesine sıkışmış günümüz coğrafyasında.

Bilinen bir gerçeklik olarak hukuk her devletli sistemde toplumsal yaşamın her alanını içine alan temel ekonomik yapının aktif yansımasının ürünü olan bir alt yapı kurumudur. Ancak hukuk kavramının anlamını, işlevini açıklayabilmek için toplumların tarihini ve gelişim yasalarını göz önünde tutmak gerekir. Hukuk kavramı sınıflar arası ilişki ve çelişkilerden bağımsız bir biçimde değerlendirilemez. Gerçek anlamda hukuk sınıflaşma süreciyle oluşmuştur. Tarih boyunca hukukun işlevi egemen üretim ilişkilerini düzenlemek ve korumak olmuştur. Hukukun egemen iradelerin bileşkesi doğrultusunda oluştuğu bir realitedir. Burada  dikkat edilmesi gereken husus hukukun aynı zamanda sınıflar mücadelesinde bir denge hedef göstergesi olduğunun da gözden kaçırılmaması gerekliliğidir. Yönetilenlerin, ezilenlerin hak ve özgürlükler mücadelesi aşağıdan yukarıya egemenlerin iradesinde ve sistemlerinde gedikler açmakta ve hukuk alt yapının pasif yansıması yerine, o süreçteki sınıflar arası güçler dengesine bağlı olarak bir aktif yansıma hareketliliği taşımaktadır. Yani zıtların mücadelesi ve birliği pasif bir tarzda değil, kendi iç dinamizmi içinde aktif bir yansıma şeklinde, med-cezirleri taşıyarak hukuk oluşumuna yansımaktadır. Hukuk, temel yapının pasif bir yansıması olarak algılandığı takdirde ekonominin mekanik gölge takipçiliği anlayışında; özgürleşme yönünde hukuka ve devlete müdahaleler, bu müdahalelerin pozitiflenmesi süreci ve neticede devletin dolayısıyla hukukun sönmesi sürecinin hızlandırılması kavranamayacaktır. Daha da tehlikelisi sönümlenme hedefine tabi köktenci düzenlemelerin ortaya atılması söz konusu olamayacaktır.

Adalet de hukuk ile beraber sınıfsal bir yapıya, göreliliğe sahiptir. Hukukun aktif yansıma özelliği göreliliğin, evrensellik ve ortak adalet paydasına yaklaşımında yönünü ve ağırlığını belirler.

Hukuka ve adalete gereksinimin olmadığı, hukuksuz, nihai özgürlükler dünyasına gidişi hızlandıracak anlayış diğer araçlar gibi hukuku ve adaleti de kutsamayan, özgürlükçü ve dağıtıcı hukuk ve adalet anlayışını sadece özgürlükler için bir köprü gören anlayıştır. Artık yeni bir en gelişmiş özgürlükçü ekol olarak Anorko komünal hukuk anlayışını üretmek, geliştirmek ve toplum gündemine sokmak zorundayız. Günümüzde burjuva hukukun dahi gelişmediği sistemlerde  Montesquieu ‘nun ve çağdaşlarının hayali olan kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen rafa kaldırılmaktadır. Zaten bu ilke hiçbir zaman gerçek anlamda hiçbir devlet sisteminde yaşama geçmemiştir. Burjuva demokratik safahatı yaşamış ülkelerde dahi yargı devletten asla bağımsız olmamış, sadece dönemin konjoktürel yürütmesinden ( hükümet) bağımsız olabilmiştir. Ama asla devletten bağımsız olmamıştır. Bizim gibi ülkelerde ise Cumhuriyet tarihi boyunca yargı hem devlete hem de konjoktürel yürütme organlarına daima bağımlı olmuştur. Bugün burjuva demokrasisinin gelişmediği tüm ülkelerde yasama ve yargının tamamen yürütmenin esiri olacağı başkanlık ve yarı başkanlık rejimleri toplumlara dayatılmaktadır. Macaristan, Polonya, Rusya, Türkiye örneğinde olduğu gibi. Bu gelişmelerden çıkartılacak kuramsal sonuç kapitalist, az gelişmiş kapitalist toplumlarda artık kuvvetler ayrılığı manzumesinin hayalden öte bir anlam taşımayacağıdır. Kuvvetler ayrılığının olumsuz bir şekilde bu tür yadsınmasının karşısında bir de olumlu tarzda yadsınması toplum gündemine gelmektedir. Yani halkın hem yasama hem yürütme hem de yargı alanında söz ve karar sahibi olması. Yani doğrudan demokrasi. Yani Anarko Komünal hukuk ve rejim anlayışının gündeme gelmesi. Bu anlayışta da kuşkusuz kuvvetler ayrılığının yeri bulunmamakta, tek kuvvet olarak halkın söz ve karar sahibi olması gündeme gelmektedir.

Özgür Üniversitedeki bu dönem hukuk çalışmalarımızda tarihsel olarak tüm dönemlerdeki egemen hukuk sistemleri irdelenirken, esas olarak da  özgür birey ve özgür toplum hedefi açısından aşağıdan yukarıya nasıl bir hukuk mücadelesi ve üretimi yapılmalıdır sorusuna birlikte yanıtlar arayacağız. Suç-ceza-hapishane olgu ve kavramlarını, bugün egemen hukuk haline gelen “düşmanla savaş hukuku”nu özgürlükler açısından sorgulayacağız, yargının işleyişini, kurumsal yapısını, avukatlık hukukunu, avukatlara düşen felsefi sorumluluğu, alanımızla ilgili ulusal üstü bağıtları hep birlikte irdeleyeceğiz. Tabi ki dayatılan başkanlık, yarı başkanlık sistemlerini, OHAL rejimlerini de özgürlükçü hukuk anlayışı açısından irdeleyeceğiz.

Ayrıca bu çalışmalarımızda konumuzla ilgili teorik eserleri, edebiyata yansıyan yaşanmış hukuk vakaları romanlarını tanıyacağız. Tipik BM İnsan Hakları Komisyonu kararlarını ve AİHM kararlarını irdeleyerek tartışacağız. Ayrıca mevcut egemen yargı pratiğinden tipik örnekleri eleştirel bir tarda inceleyeceğiz.

ÇALIŞMA KONULARI

A- Bir Üst Yapı Kurumu Olarak Hukuk (Yansıma, Baskıcı-Ayrıcalıkçı-Özgürlükçü) Hukuk ve Sözleşme, Adalet Kuramları, Hak Kavramı

B- Küresel Olağanüstü Hal Hukuku, ‘Düşmanla Savaş Hukuku’, TMY, PVSK, Tanık Koruma Konunu, Gizli Tanıklık-Gizli Soruşturmacılık, Devlet Sırrı Yasası, İletişimin Denetlenmesi

C- Özgürlükler Açısından Ceza Yasasının ve Ceza Yargılaması Yasasının İrdelenmesi ( Tahkik, İtham, Karma Sistemler)

D- Ceza Yargılamasında Diyalektik, İspat Sorunsalı, Dürüst Yargılanma Hakkı, Çapraz Sorgu, Yargılamaya Halkın Katılımı, Delil Yasakları, Aleniyet

E- Savcı ve yargıcın reddi.

F- Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı, Kişi Dokunulmazlığı, Özel Yaşamın Gizliliği, Aydınlanma Çağı, Burjuva Devrimlerinde ve Marksizm de Düşünce Özgürlüğü ve Yaşam Hakkı

G- Suç, Ceza ve Hapishane, Ceza Hukuku Politika İlişkisi, Toplumsal Savunma İlkeleri.

H- İnsancıl Hukuk Belgeleri, İnsan Hakları Hukukunu İrdeleyen Belgeler ve Kararlar, Evresel Hukukta Soykırım, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları.

I- İnsan Hakları Kavramının Evrimi ve Marksizm

İ- Anayasa Sorunsalı, Laiklik, Halkların Hakları ve Azınlık Hakları

J- Feminist Hukuk, Hukukta Kadın

K- Hukuk Fakültesi ve Hukuk Öğrenimi

L- Hukuk ve Milliyetçilik

M- Felsefe-Din- Ahlak ve Hukuk İlişkisi; Etik- Hukuk İlişkisinde Adalet ve Özgürlük

N- Amerikan Hukuki Realizm Akımı, Anglo Sakson ve Kara Avrupa Hukuku

O- Mukayeseli Hukuk, Roma Ve Hitit Hukuku, Eski Ön Asya Toplumlarında Suç Kavramı Ve Ceza

Ö- Avukatlık Hukuku ve Ulusalüstü Bağıtlar

P- Merkeziyetçilik-Ademi Merkeziyetçilik

Temsili Demokrasi- Doğrudan Demokrasi

R- Halkların Barış Hakkı Ve Hukuk

S- Anarko Komünal Hukuk Arayışları

T- Ara Rejimler, OHAL ve OHAL Kararnameleri

U- Başkanlık ve Yarı Başkanlık Rejimleri

Ü- Günümüzde Silahlı Çatışmaların Son Bularak Barışçıl Çözüme Kavuşmaları ( Kolombiya, Filipinler, Mymirea)

 

BAŞLAMA TARİHİ: 15 ARALIK PERŞEMBE – 12 HAFTA

 

 

Cumartesi -19.00-21.00

 • PSİKO-SOSYAL

Doğan ŞAHİNdogan_sahin

Psiko-sosyal seminer dizimizde bu dönem,  güncel toplumsal ve politik olayların  ardındaki psikolojik etkenler ile toplumsal olayların, kişilerin ve toplumun psikolojisini nasıl etkilediğini ele alacağız.

Başlıca konular şunlar olacak: Darbeler, savaş, demokrasi ve diktatörlük.

BAŞLAMA TARİHİ: 26 KASIM CUMARTESİ -4 HAFTA


 

 • RESİM ATÖLYESİ

Haydar ÖZAY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Özgür Üniversite Resim Atölyesi, yeni öğrenci katılımlarıyla desen ve yağlı boya çalşmalarına devam edecek.

 

BAŞLAMA TARİHİ: 2 ARALIK CUMA

2016 GÜZ Dönemi Seminerleri Başlıyor!

 

afis-01-3

Açılış Semineri

YARATICI ÜTOPYA ZAMANI:

KAPİTALİZM DAHİLİNDE  İNSANLIĞIN BİR GELECEĞİ YOK! 

Konuşmacı

FİKRET BAŞKAYA

___________________

Tarih

22 Ekim Cumartesi-2016 Saat:15:00

Yer

İstanbul Özgür Üniversite

______________________________________

NASIL KAYIT YAPTIRACAKSINIZ ? TIKLAYINIZ

 

Program:

Pazartesi – 19.00 – 21.00

 • EKİM DEVRİMİ ÖNCESİ SANAT – EKİM DEVRİMİ SONRASI SANAT

 

aydin_cubukcu

 

             Aydın ÇUBUKÇU

BAŞLAMA TARİHİ: 7 KASIM PAZARTESİ – 2 HAFTA

 ——————————————————————————————————————–

Salı –  19.00-21.00

 • KAPİTAL OKUMA GRUBU

Ahmet TONAK – Kurtar TANYILMAZ – Özgür ÖZTÜRK – Sungur SAVRAN

kapital

Bu seminer, Özgür Üniversite’nin yeni bir mekânda yepyeni bir döneme başlıyor olmasının yarattığı heyecanla, artık bu kurumun ayırıcı faaliyetlerinden biri haline gelmiş olan Kapital okumalarını yeni topluluklara doğru genişletmek amacıyla düzenlenmektedir. Sadece cilt 1’e değil, Kapital’in bütününe yönelik bir çalışmadır.

Bu seminere katılanların her hafta verilen okumaları yapacakları varsayılıyor. Amaç aktif öğrenme, tartışma, değişik fikirleri ele alarak ilerlemedir. Okuma yapmaya istekli olmayanların izlemesi kolay olmayacak bir seminerdir.

 

Aşağıda görüleceği gibi, seminerde okumalar Kapital’in Yordam Kitap tarafından yayınlanmış olan Mehmet Selik/Nail Satlıgan/Erkin Özalp çevirisi kullanılarak yapılacak. Bu çeviri Almanca aslından olmak ve konunun uzmanları tarafından yapılmış olmak bakımından bizim tercihimizdir. Bütün katılımcıların bu edisyonu edinme konusunda çaba göstermesini bekliyoruz. Tartışmalar sırasında bütün referanslar bu edisyona yapılacaktır.

 

 1. 25 Ekim: Giriş: Kapital’in planı ve amacı

Ahmet Tonak

Okuma: E. Ahmet Tonak, “Karl Marx, Grundrisse”, Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu, Yordam Kitap, 2013, s. 165-185 ve “Kapital’in Planı ve Kapitalist Devlet Üzerine Bir Not”, Kapital’in İzinde, Yordam Kitap, 2012, s. 41-47.

http://www.eatonak.org/page17/downloads/files/Grundrisse.pdf

http://www.eatonak.org/PE/page2/page2.html

 1. 1 Kasım: Klasik ekonomi politik ve Marx

Kurtar Tanyılmaz

Okuma: Sungur Savran, “Siyasal İktisadın Eleştirisi”, Devrimci Marksizm, Sayı 5, 2007-8, s. 32-51. Yeniden basım: Kapital’in İzinde, Yordam Kitap, 2012, s. 68-88.

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/sungur-savran-siyasal-iktisadin-elestirisi.pdf

 1. 8 Kasım: Kapital’in mimarisi

Sungur Savran

Okuma: Sungur Savran, “Karl Marx, Kapital”, Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu, Yordam Kitap, 2013, s. 209-237.

http://www.eatonak.org/bilgiekpol/styled/index.html

 1. 15 Kasım: Meta, değer, meta fetişizmi

Özgür Öztürk

Okuma: Karl Marx, Kapital, çev. M. Selik/N.Satlıgan, cilt 1, Yordam Kitap, s. 47-60 ve 81-92.

 

 1. 22 Kasım: Sermaye ve artık değer

Ahmet Tonak

Okuma: Kapital, cilt 1, s. 149-178

 

 1. 29 Kasım: Mutlak ve göreli artık değer

Kurtar Tanyılmaz

Okuma: Kapital, cilt 1, s. 179-200 ve 483-510

 

 1. 6 Aralık: Sermaye birikimi

Sungur Savran

Okuma: Kapital, cilt 1, s. 543-569

 

 1. 13 Aralık: Sermayenin Hareket Yasaları

Sungur Savran

Okuma: Kapital, cilt 1, s. 592-626 ve 727-730.

 

 1. 20 Aralık: Basit ve Genişleyen Yeniden Üretim

Ahmet Tonak

Okuma: Kapital, cilt 2, çev. M. Selik, Yordam Kitap, 2012, s. 375-393, 403-413, 466-497.

 

 1. 27 Aralık:Üretken ve Üretken Olmayan EmekAhmet Tonak

Okuma: Sungur Savran/E. Ahmet Tonak, “Üretken Emek ve Üretken Olmayan Emek: Açıklığa Kavuşturma ve Sınıflandırma Denemesi”, Kapital’in İzinde, Yordam Kitap, 2012, s. 239-271.

http://eatonak.org/PE/downloads-2/files/Uemek.pdf

Yiğit Karahanoğulları/E. Ahmet Tonak, “Türkiye’de Üretken Olmayan İşçiler Sömürülmüyorlar mı?”, Kapital’in İzinde, Yordam Kitap, 2012, s. 314-328.

http://www.eatonak.org/page17/page31/files/Toplum%20ve%20Hekim.pdf

 

 1. 3 Ocak: Özsel biçimlerden yüzey biçimlerine dönüşüm

Sungur Savran

Okuma: Kapital, cilt 3, çev. M. Selik/E. Özalp, Yordam Kitap, 2015, s. 151-179.

 12. 10 Ocak: Kâr Oranının Düşüş Eğilimi Yasası ve krizler

Özgür Öztürk

Okuma: Kapital, cilt 3, çev. M. Selik/E. Özalp, Yordam Kitap, 2015, s. 217-245.

 

 

BAŞLAMA TARİHİ: 25 EKİM SALI – 12 HAFTA

———————————————————————————————————————

Çarşamba –  19.00-21.00

 • TÜRKİYE’DE ROMAN, SINIF VE SİYASET

Sinan YILDIRMAZ

Digital Camera

Edebiyat hiçbir zaman sadece edebiyat değildir. Sıklıkla duyulan bu önerme Türkiye söz konusu olduğunda daha da doğrudur. Çünkü siyaset ve edebiyat ve özellikle de bir tür olarak roman, Türkiye’de hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacaktır. Siyasetçiler hayatlarının bir döneminde edebiyatla uğraşmayı amaç edinirken, edebiyatçılar çoğu zaman siyasi kaygılarını roman yazarak ortaya kaymaya çalışacaktır. Osmanlı-Türkiye modernleşmesi için yürütülen siyasi kavgaların bir bölümünün dilde ve edebiyatta görülmesi, Türkiye’de tarih ve siyaset adına söz söyleyen çoğu insanın bu görüşlerini romanlarda ve genel anlamda edebiyatta dile getirmeyi tercih etmesi, edebiyat ve siyaset ilişkisinin siyasal alanın temel belirleyenlerinden birisi olmasını doğurmuştur. Siyasi görüşleri arasında farklara rağmen, Yakup Kadri, Peyami Safa, Halide Edib, Kemal Tahir ve benzeri birçok edebiyatçı, siyasi yazılarından daha çok edebi eserleriyle toplumsal etki yapmaya çalışmıştır.

Aslında burjuvazinin bir dili olarak da tanımlanabilecek olan roman, bütün sınıfları da kapsayacak bir anlatım biçimi olarak hâkimiyetini hala sürdürmektedir. Türkiye’de roman, sınıf ve siyaset başlığı altında burada gerçekleştireceğimiz seminer boyunca, Türkiye’de romanın gelişimiyle birlikte siyasal alanın edebiyat ile nasıl iç içe bir etkileşim yaşadığı ele alınacaktır. Osmanlı-Türkiye modernleşmesi, muhafazakârlık, toplumsal cinsiyet, tarihi roman-tarihi gerçeklik, toplumsal sınıflar ve toplumsal gerçekçilik temalarının ele alınacağı seminer boyunca, Türkiye’de roman türünün ortaya çıkışından itibaren yaşanan bu etkileşim tartışılmaya çalışılacaktır. Seminerin sınırlılıkları içerisinde belirli düzeyde roman analizi yapılması da amaçlanmaktadır.

Okuma listesi –

 1. Ömer Türkeş, “Toplum ve Kimlik Kurma Kılavuzu Olarak Roman”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Cilt 9, Dönemler ve Zihniyetler, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2009), s. 844-869.

Oya Batum Menteşe, “Edebiyat Nedir?” Littera-Edebiyat Yazıları, Cilt 28, Haziran 2008, s. 49-56.

Semih Gümüş, “Gerçekle Edebiyatı Sorgulamak”, Radikal Kitap Eki, 25.01.2014.

Berna Moran, “Türk Romanı ve Batılılaşma Sorunsalı”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I içinde, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1998), s. 9-20.

Nurdan Gürbilek, “Kadınsılaşma Endişesi”, Kör Ayna Kayıp Şark içinde, (İstanbul: Metis Yayınları, 2007), s. 51-74.

Erol Köroğlu, “Türk Romanında Batıcılığın Yeri: Gecikmişliğin Bataklığında Utanç Duymayı Öğrenmek”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Cilt 3, Modernleşme ve Batıcılık, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), s. 499-510.

Fatmagül Berktay, “Yeni Kimlik Arayışı, Eski Cinsel Düalizm: Peyami Safa’nın Romanlarında Toplumsal Cinsiyet”, Bilanço 1923-1998 Cilt 2, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999), s. 267-276.

Çimen Günay-Erkol, “Osmanlı-Türk Romanından Çağdaş Türk Romanına Kadınlık: Değişim ve Dönüşüm”, Türkiyat Mecmuası, C. 21/Güz, 2011, s. 147-175.

Nurdan Gürbilek, “Erkek Yazar, Kadın Okur”, Kör Ayna Kayıp Şark içinde, (İstanbul: Metis Yayınları, 2007), s. 17-50.                                  

A.Ömer Türkeş, “Muhafazakâr Romanlarda Muhafaza Edilen Neydi?”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Cilt 5, Muhafazakârlık, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2003), s. 590-603.

Sinan Yıldırmaz, “Türk Muhafazakârlığında Doğu ve Batı Mitoslarının Çatışma Alanı: Fatih-Harbiye”, Pasaj, Sayı: 3, 2006, 37–54.

Nurdan Gürbilek, “İkizini Öldürmek”, Benden Önce Bir Başkası içinde, (İstanbul: Metis Yayınları, 2011), s. 139-165.                                                 

Erol Köroğlu, “Edebiyatla Tarihin Flörtü”, Milliyet Sanat, Sayı: 567, Haziran 2006, s. 84-87.

A.Ömer Türkeş,“Romana Yazılan Tarih”Toplum ve Bilim, Sayı: 91, Kış 2001/2002, s. 166-212.                 

Terry Eagleton, Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), s. 15-33.

Ahmet Makal, “Türkiye Emek Tarihinin Bir İzdüşüm Alanı Olarak ‘Edebiyat’”, Çalışma ve Toplum, 2008/3, s: 15-43.

Asım Karaömerlioğlu, “Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Köylüler”, Orada Bir Köy Var Uzakta içinde, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2006), s. 151-183.

Dersin sonunda yapılması planlanan tartışma/analiz için aşağıdaki romanlar seçilmiştir

Araba Sevdası– RecaizadeMahmud Ekrem(İletişim Yayınları-Eleştirel Basım)

Fatih-Harbiye – Peyami Safa(Ötüken Yayınları)

Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu(İletişim Yayınları)

Cemile – Orhan Kemal(Epsilon veya Everest Yayınları)

Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar (Dergâh Yayınları)

BAŞLAMA TARİHİ: 26 EKİM ÇARŞAMBA – 8 HAFTA

———————————————————————————————————————

Perşembe – 19.00 – 21.00

 • TOPLUMLAR VE KURUMLARIN ETKİLEŞİM DİNAMİKLERİ

İzzettin ÖNDER

izzettin

Marksist Açıdan Toplumsal Yapılar

– Toplumsal Dinamiklerin Açıklanmasında Üç Yaklaşım:

Marx, Weblen ve Keynes

– Geç Kapitalistleşen Ekonomilerin “Kalkınma Yokuşu”ndaki      Mücadeleleri

–  “Davranışsal İktisat Ekolü” ve Demokrasi

– Güncel Sorun: AB Oluşumu ve Çözülüşü Ekonomisi

– “Benim Milletim” kitabın yazarı Dr. Büke Koyuncu sunumu

BAŞLAMA TARİHİ: 27 EKİM PERŞEMBE – 6 HAFTA

———————————————————————————————————————

Perşembe 19.00 – 21.00

 • FOTOĞRAF ATÖLYESİ

Gençer YURTTAŞ12227632_1044787652232310_833685145698520585_n

Özgür Üniversite Fotoğraf Atölyesi, fotoğraf üretebilecek temel ekipman ve zamana sahip katılımcılara yöneliktir. Özgür Üniversite Fotoğraf Atolyesi, daha çok katılımcıların, fotoğraf bilgisi, ilgisi ve deneyimine göre şekillense de, atolye kapsamında fotoğraf tekniğine yönelik dersler devam ederken, katılımcılardan bu tekniği geliştirecek çekimler yapması beklenmektedir.

BAŞLAMA TARİHİ: 27 EKİM PERŞEMBE

———————————————————————————————————————————–

Cuma – 19.30-20.10

 • FELSEFE – YAŞAM

Cengiz GÜNDOĞDU302649_538339706192646_1352153631_n

Felsefenin yaşamla ilişkisi nasıl olmalıdır? Günümüz kaos ortamında “Ben nasıl yaşarım?” sorusunun yanıtını felsefede aramak gerekir. Dostluk, aşk, kendin olmak, güzel nedir gibi sorulara yanıtlar arayacağız.

BAŞLAMA TARİHİ: 28 EKİM CUMA

———————————————————————————————–

Cumartesi – 13.00 – 15.00

 • AYLIK SÖYLEŞİLER

Taner TİMURtaner-timur-portre1

 

 

 

———————————————————————————————————————

Cumartesi -15.30-17.30

 • DARBELER VE DARBE KARŞITLIĞI

ERDOĞAN AYDIN

EVREN BALTA

İSMET AKÇA

MEHMET Ö. ALKAN

TANER TİMUR

Y.DOĞAN ÇETİNKAYA

 

 • YENİ TÜRKİYE’DE İKTİSAT SİYASET MEDYA

AHMET KÖSE

ATILLA GÖKTÜRK

ERTUĞRUL MAVİOĞLU

MEHMET TÜRKAY

TOLGA TÖREN

YÜKSEL AKKAYA

——————————————————————————————————————-

Cumartesi -15.00-18.00

 • İNSAN VE FELSEFE

Seminerin tanıtım yazısını okumak için TIKLAYINIZ

Erkut SEZGİN

cetvel

 BAŞLAMA TARİHİ: 29 EKİM CUMARTESİ

 

 

 


 

 

————————————————-

 

Katip Mustafa Çelebi Mh. Billurcu Sk. No.5/2 Taksim – Beyoglu

 Tel: – (0 212) 292 77 40 – 249 12 92

www.ozguruniversite.org –