Salı , 16 Nisan 2024

Vatan haini kimdir? – Çetin Veysal

golge-adam-001İnsanlara, hakaret etmekte imtina edilmeyen, insanların aşağılandığı ve akıl almaz biçimde “vatan hainliği ve ihanet” suçlamalarının yapıldığı, kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkese yafta olarak “alçaklığın” yapıştırıldığı bu günlerde bu yazı yazılmalıydı.

Vatan hainliği, herkesin bildiği en açık şekliyle, birinin kendi ülke ve toplumunun zararına başka toplum ve ülke adına yarar sağlayacak işleri yapmasına denmektedir. Bu anlamda vatan haini, kendi toplumuna, ülkesine, dolayısıyla insanına zarar verecek şeyler yapması, dolayısıyla insanlarına değil başka toplum ve insanlara hizmet etmek anlamına gelecek fiillere girişmesidir.

Ey erdemli kişi, bilge olma yolunda çabalayan insan, aşağıda sıralanmaya çalışılan çirkin düşünme ve eylemlerden uzak dur ki, saflığını koruyabilesin. Ey kendi halinde hayatını özgürce yaşama gayretindeki sade insan, insanı kendi insanına, yurduna, dünya yurttaşlığına uzaklaştıran, insanı aşağılık bir kişi olmaya, öldükten sonra bile nesillerini utandıracak düşünce ve eylemlere meyl etme ki, insanlığın tartışılır olmasın!

x

Vatan haini, özgürlüklere düşman olandır. Kendisi dışında özgürlük ve özgürleşme istemeyen, kendi dışında irade ve karar tanımayandır. Böylelikle de, kendi karar ve iradesini herkese ve herşeye dikte eden, varlığıyla başkalarının yaşamlarını korkulayan (terörize eden) dır. Vatan haini, ölümle, korkuyla, şiddet ve baskıyla anılır, çünkü o özgür irade ve ortak yaşam tanımaz. Vatan haini, iktidar karşısında “uyumlu”, zayıf karşısında ise acımasız bir zalimlikle hareket edendir. Vatan haini, her zaman vatanı konu eder ama vatan kendi çıkarlarından ve işine gelenden başka birşey değildir. Vatan haini, her yana tehditler savuran, şiddet ve baskı uygulayan, “herşey benimdir, benim dediğim olacak” diyendir. İktidarın tümünü isteyen, bu bağlamda da toplumun tüm zenginliklerini ele geçirmek ve keyfiyetle kullanmak isteyendir vatan haini.

Vatan haini, ortak düşünme, ortak kararlar alma, ortak yaratım, zenginlikler ve üretimin herkesin yararına olmasına karşıdır. “Her yerde zengin ve fakir olacaktır” safsatasını halka yutturan, böylece hırsızlık ve yolsuzluklarının üstünü örtendir. Vatan haini, ister aileden zengin ister yoksulluktan gelerek zengin olmuş olsun, zenginliğine zenginlik, gücüne güç katma hırsıyla açgözlüce hareket eden ve düşünendir.

Vatan hainliği, kendi eşiti olan yurttaşını baskılamak, özgürlükleri kaldırmak, kendi yurttaşına işkenceyi ve şiddeti reva görmektir. Vatan hainliği, ortak düşünme ve eylemeyi engelleyendir, kendini başkalarından yüce ve hikmetli görendir. Ortak zenginlikleri hukuklu hukuksuz çalıp, halkı sadakaya, işsizliğe, yoksulluğa ve yoksunluğa terk edendir. Vatan hainliği, insanların mutluluğunu değil acılarını çoğaltan, başka etnik, dil ve dinden yurttaşlarını ötekileştiren, dışlayan ve ayrımcılık uygulayandır.

Vatan haini, paylaşmayan, dayanışmayan, mağdur eden ve başka olana saygı duymayan, hoşgörüsüz düşünen ve eyleyendir. Ben’den başkaya yaşama hakkı tanımayan, Biz’i ve Biz’in değerlerini bilmeyen, tüm olanak ve zenginlikleri kendine ve kendi gibi olanlara veren, kanunsuz ve hukuksuz eyleyendir. Kendi toprağının insanına acımasızca ve barbarca davranan, Ben’in bilinçsiz hiçliğinin coşkun selinde boğulan, hak, hukuk ve insanlık tanımayandır.

Vatan haini, kendinden başka herkesin geleceğini tehdit eden, geleceği güvencesizliğe, bilinmeyen uçuruma sürükleyen, insanları karanlığa gömendir. Vatan haini, herşeye ve herkese karışan, belirlemeye çalışan, kimin nasıl düşünüp eyleyeceğine karar vermeye çalışandır. Zehirli bir dille yurttaşlarına saygısızca sözler eden, yurtaşına ve komşularına saldırgan bir ifadeyle yönelen, kendi çocuklarından başkalarına sevgi ve saygı beslemeyendir. Bilmediği her konuda bilgiçlik yaparken baskıya yönelen, “dediğim dedik”çi ahkam kesen ama bilmediğini bilmeyen kaba, nobran ve utanmaz olandır.

Vatan haini, yalnızca kendi dili ve dininden başkasını insan olarak görmeyendir, kendi toplumunda ve dünyada çeşitli dil, ırk ve inançlara hoşgörüsü olmayandır. Dünya insanlığının ortak amaçlara doğru gelişmesi gerektiğini görmeyen, dünyanın ortak gemi olduğunu anlamayan, bu nedenle de ortak geminin birliğini, çeşitliliğini tehlike olarak görüp, kendi gibi olmayanlara açtığı savaş ve çatışmalar nedeniyle ortak gemiyi bataklığa sürükleyendir.

Vatan haini, kendinden başkalarının mutluluğundan acı çeken, başkalarının sevinçlerine katılamayan, başka olanı kendine düşman bilen ve her fırsatta başka olana öfke kusandır. Başka olanın kendi dili olabileceğine saygı duymayan, başka gibi düşünemeyen ve hissedemeyendir. Vatan haini, başka ile kendini eşit olarak göremeyen, başkalarını adaletle karşılamayan, karşılıklı tanıma tanınma ilişkisini zorunlu kalmadıkça kabul etmeyendir.

Vatan haininin Biz Tarihi ve Biz Zamanı yoktur. Herşey onun çevresinde dönmeli, ona göre olmalıdır. Onun Ben Tarihi ve Ben Zamanı vardır. Ben ise gelip geçici, uçup gidicidir. Ancak o, Dünya’da oluş bozuluş ile ölüm ve doğumun bile farkında değildir. Vatan haini, öyle bir bencillik içerisindedir ki, kendisini Tanrı  ya da Tanrı elçisi olduğu zannındadır. Oysa Tanrı bile insanı özgür iradesiyle yaratmış ve insanın hangi yolla olursa olsun kendine ulaşma olanaklarını özgür bırakmıştır.

Vatan haini, herşeye gücünün yeteceğine inanır ve gücü başkasıyla paylaşmaz; böylelikle, kendince Tanrıdan bile ilerde ve güçlüdür, belirleyicidir. Gücün tümünü isteyen vatan haini, kendini Tanrıya eşkoşmaktadır ki, bu tümüyle dinden bile çıkmak anlamına gelir. Bir ulusu ve anadili tanımamak ancak ona mahsustur. Hem de her ulus ve dilin, Tanrı’nın yarattığı bir varlık alanı kurmasına rağmen. Vatan haini yoldan çıkmıştır. Böylelikle de denebilir ki o, dinden de Tanrıdan da doğrudan da adaletten de eşitlikten de hakkaniyetten de özgürlüklerden de insanlıktan da çıkmıştır. İnsan görünümlü kötücül bir yaratıktır o. Gözü mal, mülk ve zenginlikle, güç ve iktidarla dönmüştür.

Vatan haini, insanına, insana, doğaya, düşüncelere ve eylemlere hakikatsizlik içerisinde bakandır. Dünya nimetlerini paylaşmayan, güce tapan, gününü gün eden, kendi acılarından, bedeninden, eylemlerinden ve düşüncelerinden başka olana sevgi, saygı ve ilgi duymayan, kendi dışındaki dünyaya kayıtsız olandır.

Vatan haini, “komşusu açken kendisi tok uyuyan bizden değildir”, “bir hırka bir lokma” diye yola çıktığı halde, deveyi hamuduyla yutan, hayatta acıların, yoksulluk ve yoksunlukların verdiği sızı ve dertler içerisinde inleyenlere sadaka dağıtan ama sonra bu insanlar ne olacak diye aklının ucundan bile geçirmeyendir. Yurdunun insanlarının emekleriyle ve yurdunun ortak zenginliklerinden kendisi milyon ya da milyar dolarlar kazandığı! halde, garip güraba işçinin çalıştığı işyerlerinde güvenli çalışma ortamı olmamasına aldırmayan, işgüvenliği eksikliğini giderme yoluna gitmeyen, bu nedenle insanların ölmesine göz yuman, madende ya da cephede ölmesine umursamadan bakabilendir vatan haini.

Vatan haini, bencilliğinden doğacak ahlaki değer kaybını, adının ve soyunun lanetle hatırlanmasını, ailesinin ve çocuklarının geleceklerinin kötücüllükle lekelenmesini, tüm ailesinin, çocuk ve torunlarının yolsuzluk ve hırsızlıkla anılmasını göze alan, gözünü ancak toprak doyuracak kadar açgözlülükle düşünen ve davranandır.

İnsan için vatan doğadır, dili, dini, kökeni ya da kültürü ne olursa olsun, insandır. Vatan haini ise, bencilliği nedeniyle insanı ve doğayı ele geçirmek amacıyla tüm insansal anlam ve değerleri araçlaştıran, yok sayan, insana acımasızca ve düşmanca yaklaşan, kendi gibi olmayan herkese ve herşeye öfke duyarak kibirlenen, dünyanın ortak bir zenginlik olduğunu kabul etmeyerek herkesin hakkına göz diken ve herşeyi ele geçirmeye yönelendir.

Vatan insansa; bulunduğu makamın gücünü de kullanarak medya önünde aşağılayıcı, saldırgan, öfke, nefret, ayrımcı ve itibarsızlaştırıcı bir dille kendinden farklı düşünenlere, özellikle de şiddete yönelmeyenlere, şiddetten her halükarda uzak durulması gerektiğini ileri sürenlere, barış isteyenlere hakaret ederek, devletin himayesinde olan ve yaptığı gizli faaliyetlerle ödüllendirilen, binlerce faili meçhule imza atmış paramiliter ve derin devletin faşist kelle avcılarına aydınlarını hedef göstermek suretiyle toplumu terörize (korkulayan korkuyayan) edenler vatan hainidir.

İnsanı sevmeyen vatan haini, dindaşını da ırkdaşını da komşusunu da kardaşını da sevemez ama sever gibi görünür ve bencillik, mülk edinme, güç sahibi olabilmek için en yakın yol arkadaşlarını satar. Tüm kötücüllükleri çevresine yayan vatan haini, çoğunlukla toplumsal örgütlenmelerin idaresinde ve ortak toplumsal zenginliklerin yönetiminde olanlardır.

Vatan haini; türdeşi olan insan ve doğaya zarar verendir. Duygusuz, acımasız, zalim, bencil, vicdansız olan ve kendinden başka olanı düşünmeyendir, böylelikle insanlara zalimce davranandır. Başkalarının acılarını duyamayacak kadar vicdansız olan, kendi bencilliğinin selinde sürüklenendir. Vatan hainliği, tek tek insanın ya da canlının öz bedenine ya da coğrafyasına özerklik tanımamak, onları savunmasız bırakmaktır. İnsanın ve doğa varlıklarının karşılaşmalarında ortakça kullandıkları dilin etkileşimini, toprağın, havanın ve suyun kullanımını gaspedendir.

Xx

Ey erdemli kişi, bilge olma yolunda çabalayan insan, yukarıda sıralanmaya çalışılan ve nice çirkin düşünme ve eylemlere karşı çıkan düşünce ve eylemlerle direnç göstermelisin ki, saflığını koruyabilesin. Suçun bilgisine sahipse, kişi susmakla, suça ortak olmaktadır. Ey kendi halinde hayatını özgürce yaşama gayretindeki sade insan, insanı yaşamı boyunca utandıracak, başka insanlara zarar verecek hırs, tutku ve istekler karşısında sessiz kalmayan bir direnç hattını kendince örmelisin ki, yukarıda yazılan ve her insanın kaçınması gerekenlere, düşünce ve eylemlerinle bu durumlara izin vermeyen bir tutumu benimseyebilesin!

Herakleitos’un ünlü kargışını bıkmadan, usanmadan tekrarlamak gerek:

“…, kötü olduğunuzun bilinmesi için zenginlik üzerinizden eksik olmasın!”

 

 

 

Takvim

Mart 2016
P S Ç P C C P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

timeline

Aylık

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE YOUTUBE