Pazar , 21 Temmuz 2024

2018 BAHAR DÖNEMİ SEMİNERLERİ BAŞLIYOR…

     İstanbul Özgür Üniversite

2018 Bahar  Dönemi Seminerleri Başlıyor!


NASIL KAYIT OLACAKSINIZ? Tıklayınız 

Özgür Üniversite Bahar Döneminde ikinci bölüm…

MAYIS AYINDA YENİ SEMİNERLERİMİZ BAŞLIYOR!

______________________________________________________

Program:

 

 • ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ – SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMİ

           –İ.Ö. 10. BİNYILDAN – İ.S. 19. YÜZYILA

Alaeddin ŞENEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sınıflı toplum öncesi hazırlık araçları ve savaşa hazırlık silahları. Üretici topluma geçiş (Yerleşik Çiftçi – Göçebe Çoban) toplulukları arası barışçı ve savaşçı ilişkiler. (Göçebe çobanlıkta savaş teknolojilerinin üretim teknolojileri benzeri bir işlevle kullanışı. )
 2. İlk sınıflı toplumlarda (Sümer/Mezopotamya’da) kent devletleri arasında ve Uygar Toplumlar – Barbar Topluluklar (kuzeyin stepleri güneyin çöl ve bozkırları göçebe çobanları) arası savaşçı ilişkiler, savaş teknolojileri: Tunç ve demir silahlı savaş teknolojileri, tunç savaş arabaları atlı okçular (süvari) devrimi.
 3. Sınıf savaşının din savaşına dönüştürülmesi. Üretim teknolojilerinin savaş teknolojilerine dönüştürülmesi sorunu.
 4. İbrani/Musevi yerleşme ve uygarlaşma dinsel ideolojisi: “Vaad edilmiş ülke” mitosu.
 5. İndüs ve Ganj (Hint) uygarlıklarında fetihler, kast toplumu, öteyaşamcı Varna ve reenkarnasyon öğretisi.
 6. Anadolu uygarlıklarında (Hititler’den Lidya’ya) üretim teknolojileri – savaş teknolojileri bağlantısı.
 7. Yunan, Roma, Bizans (Klasik) uygarlıklarında, emperyalist ekonomik bütünleşme-emperyalist savaşlar, iç savaşlar, deniz savaşları gladyatörleri savaş oyunları.
 8. Batı (Avrupa) yerel, Doğu (Bizans, Halifelik), merkezi feodal toplumlarında Ağır (zırhlı, atlı) savaşçı (şövalye) savaş teknikleri, kuşatma makinaları. Ateşli silahlar, kuşatma makineleri.   Hıristiyan Haçlı Akınları – Çocuk haçlıları / İslam Cihat / Gaza savaşları, sınıf ilişkileri, devrimler, insanlık       değerleri açısından sonul değerlendirme.
Tanıtım Notları:
–     Bu ayrıntılı “haftalara göre işlenecek konular” programı bir “özet” niteliği taşıdığından ayrıca özet sunulmayacaktır.
–     Kaynaklar, yeri geldikçe haftalar içinde bildirilirken söz konusu kaynaklardan haftanın konusuna uygun okuma parçaları, çizimler, resimler aktarılıp, dağıtılacak çıktılarla izleyicilere topluca sunulacaktır.
–     Konuların işlenmesi sırasında (uygun düşen) bazı üretim ve kavga/savaş araçları (daha çok modelleri biçiminde objeleri gösterilecektir.
–     Her hafta 2 saatlik sürenin 15 dakikası soluklanmaya (teneffüse) 15 dakikası izleyenlerin katkı ve tartışmasına ayrılacaktır.

BAŞLAMA TARİHİ: 9 MAYIS ÇARŞAMBA  – 19.00 – 21.00 – 8 HAFTA

_______________________________________________

 • ALTERNATİF HUKUK SÖYLEŞİLERİ

Ercan KANAR
Özgür Üniversitedeki bu dönem hukuk çalışmalarımızda tarihsel olarak tüm dönemlerdeki egemen hukuk sistemleri irdelenirken, esas olarak da  özgür birey ve özgür toplum hedefi açısından aşağıdan yukarıya nasıl bir hukuk mücadelesi ve üretimi yapılmalıdır sorusuna birlikte yanıtlar arayacağız. Suç-ceza-hapishane olgu ve kavramlarını, bugün egemen hukuk haline gelen “düşmanla savaş hukuku”nu özgürlükler açısından sorgulayacağız, yargının işleyişini, kurumsal yapısını, avukatlık hukukunu, avukatlara düşen felsefi sorumluluğu, alanımızla ilgili ulusal üstü bağıtları hep birlikte irdeleyeceğiz.
Ayrıca bu çalışmalarımızda konumuzla ilgili teorik eserleri, edebiyata yansıyan yaşanmış hukuk vakaları romanlarını tanıyacağız. Tipik BM İnsan Hakları Komisyonu kararlarını ve AİHM kararlarını irdeleyerek tartışacağız. Ayrıca mevcut egemen yargı pratiğinden tipik örnekleri eleştirel bir tarzda inceleyeceğiz.

BAŞLAMA TARİHİ: 10 MAYIS PERŞEMBE – SAAT: 19.30 – 21.00 

___________________________________

 • YAKIN DÖNEM SIYASET FELSEFESİ

Yusuf ÖZ
Bu seminerler dizisinde 20. yy.’dan günümüze siyaset felsefesinin ne tür dönüşümler ve kırılmalar yaşadığını sorgulayacağız. Bu dönem 19. yy. doğumlu liberal, Marxist ve muhafazakar siyaset pratiklerinin ve düşüncesinin kendi sınırlılıkları ile yüzleştiği, sınandığı ve eleştirildiği bir dönemdir. Bu nedenden dolayı seminerlerimizde Aydınlanma döneminin temel değerlerinin, modern özne ve kimlik pozisyonlarının, toplumsal cinsiyet kavramlarımızın nasıl siyaset felsefesinin temel tartışmaları haline geldiğini araştıracağız.
1- Frankfurt Okulu
2- Hannah Arendt
3- Louis Althusser
4- Michel Foucault
5- Jürgen Habermas (Foucault – Habermas tartışması)
6- Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe
7- Slavoj Zizek (Zizek – Laclau tartışması)
8- Judith Butler

BAŞLAMA TARİHİ: 15 MAYIS SALI  -19.20 – 21.30-  8 HAFTA

________________________________________________
 • “İNSAN-OLUŞ HALLERİ(MİZ); ZOON POLİTİKONDAN HOMO-ECONOMİCUS’A

FUAT ERCAN

Yaşadığımız günler insan-oluşa dair büyük anlatılara çağrılı sorular sordurtuyor. Homo sapiens ile başlayan düşünce eylem birlikteliği Aristoteles’de Zoon politik, aydınlanmanın ürünü olan Goethe’in Faust’u ya da Benjamin’in Homo-Faberi yani Marx’ın da kullandığı kendi çevresi ve tamamlanmamış insan oluşu tamamlamaya olanak sağlayan alet kullanan yaratıcı insanı ve sonra sanayi devrimi ve sermaye birikiminin toplumsal ilişkilerin egemen dile gelişi/ideolojisi; homo oeconomicusu.  Home Faber kavramını detaylandıran H.Arendt’ın Animal Laborans’ı. Özne oluşu yeniden tanımlamaya yönelen  Freud’un analizleri. Zaman içinde kaybettiğimiz masumiyeti çağıran homo-ludens ve E.Cassirer’in homo-symbolicusu.  Farklı zamanlarda insana yönelik öne çıkan tanımlamalar üzerinden günümüzü anlamak açıklamak üzere bir araya gelmeye çağrı. Bu çağrıyı yapanın da detaylı bilgi sahibi olmadığını söylemem gerekiyor. Güncel olanın tanımladığı bilme/eyleme biçimlerini daha iyi anlamaya yönelik, duygu/bilgi heyecan paylaşımına yönelik bir çağrı/birliktelik.

BAŞLAMA TARİHİ: 19 MAYIS CUMARTESİ –  SAAT :18.00 – 20.00- 4 HAFTA

___________________________________

 • TÜRK EDEBİYATINDAN PORTRELER

Tahir ŞİLKAN
Türk Edebiyatından Portrelerde: Fahri Erdinç, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Y.K.Karaosmanoğlu, Adnan Özyalçıner & Sennur Sezer, Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal üzerine konuşacağız.

BAŞLAMA TARİHİ: 26 MAYIS CUMARTESİ  – 15.00 – 17.00-  6 HAFTA

________________________

 • PLATON’UN DEVLETİ

Levent SAFALI

Sokrates’in  “adalet” nedir sorusu başına çok büyük işler açar.  Tartışma öyle bir dallanıp budaklanır ki, kendisi bile neredeyse havlu atacak hale gelir. Ama diyalektiğin kılavuzluğunda bu konunun ancak “bir devlet ölçeğinde” ele alınabileceği ortaya çıkar. Bu devlet ise çözüm olduğu kadar sorunlara da gebedir.
Platon’un Devlet isimli eserinde 2400 öncesinden bugünün sorunlarına dair, önemli saptamalar ve açılımlar olması mı şaşırtıcı, yoksa bu sorunların hala çözülememiş olması mı?  Karar vermek güç.
Belki de en şaşırtıcısı bu sorunların sanki bir “kahve sohbeti gibi” rahatlıkla anlaşılır ve samimi bir şekilde ele alınmış olması. Evet arkadaşlar, anlatılan bizim hikayemiz… arka sıralarda oturanlar… öndeki boş yerlere lütfen.

BAŞLAMA TARİHİ: 4 HAZİRAN PAZARTESİ – 19.15 – 21.30-  6 HAFTA

_______________________________________

 • GRAMSCİ’Yİ OKUMAK 

Selahattin YILDIRIM

(Tarih sonra ilan edilecek)

______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi – 19.00 – 21.00
 • FEMİNİST SİYASET TEORİSİ

İNCİ KERESTECİOĞLU

Feminist teori, günümüz demokrasilerinin sorunlarını tanımlama ve çözümleme konusunda kavramsal ve analitik bir çerçeve sunuyor. Ulus-devlet temelinde kurumsallaşan demokrasilerde hakların öznesi olan yurttaşlık statüsü, son otuz yılda yaşanan gelişmelerle ciddi bir meşruiyet kaybı yaşıyor. Bu çerçevede ulus-devlet de, yurttaşlık da, demokrasi de var olan kurumsal pratikleriyle siyasal sorunlara yanıt veremiyor. Siyaset teorisinin geleneksel yaklaşımları da bu sorunları anlamada yetersiz kalıyor. Soyut yurttaşlığın ayrımcı pratiklerine bir meydan okuyuş olarak 19. yüzyıldan itibaren bir hareket ve bir kuram olarak gelişmeye başlayan feminizm, yurttaşlık kategorisinin sınırlarını yeniden çizme konusunda önemli bir birikime sahip.
Bu seminerde eşitlik-farklılık, özel alan-kamusal alan ikiliklerinin tarihsel bağlam içinde kuruluşu ve bu ikiliklerin ötesine geçme olanakları, çeşitli feminist kuramcıların yaklaşımları etrafında tartışılacak. Feminizmin demokrasi, milliyetçilik ve yurttaşlık kuramlarına getirdiği eleştiriler ve açılımlar ele alınacaktır. Seminer sadece kuramsal bir tartışma olarak yürümeyecek, Türkiye’deki feminist hareketin deneyimi de sözü edilen konular bağlamında değerlendirilecektir.
BAŞLAMA TARİHİ: 19 MART PAZARTESİ –  4 HAFTA (TAMAMLANDI)
 ______________________________________________
Pazartesi – 19.00 – 21.00
 • POSTMODERNİZM TARTIŞMALARI

FERDA KESKİN
KURTUL GÜLENÇ
LEVENT SAFALI
METİN SARFATİ
SAFFET MURAT TURA
SUNGUR SAVRAN
BAŞLAMA TARİHİ: 16 NİSAN PAZARTESİ –  6 HAFTA
__________________________________ 
Salı –  19.00-21.00
 • ORTADOĞU SİYASETİNE VE TARİHİNE GİRİŞ: TEMEL MESELELER

ERHAN KELEŞOĞLU
 YÜKSEL TAŞKIN
BAŞLAMA TARİHİ:   20 MART SALI –  6 HAFTA
__________________________________________________________
 • CUMHURİYET ROMANINDA TOPLUM, BİREY, KİMLİK VE SİYASET

EROL KÖROĞLU
ÖMER TÜRKEŞ
SERAN DEMİRAL
SİNAN YILDIRMAZ
ZEYNEP UYSAL
BAŞLAMA TARİHİ: 21 MART ÇARŞAMBA –  7 HAFTA
21 MART – ÖMER TÜRKEŞ
 • Türk Romanında Yalan ve Hakikat
28 MART –  SİNAN YILDIRMAZ
 • Türk Romanında Muhafazakârlık
4 NİSAN – SİNAN YILDIRMAZ
 • Türkiye’de Sınıf Ve Edebiyat : Köy Edebiyatının Doğuşu
11 NİSAN – OLCAY AKYILDIZ
 • Türk Romanında Kadın Karakterler
18 NİSAN – SERAN DEMİRAL
 • Türk Romanında Bilim Kurgu Ütopya
25 NİSAN – EROL KÖROĞLU
 • Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Anlatıları
2 MAYIS – A. ÖMER TÜRKEŞ
 • Türk Romanında Siyasi Polisiyeler

 

_____________________________________________
 Perşembe – 19.00 – 21.00
 • KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜNDE DEVLETİN ROLÜ

İZZETTİN ÖNDER

 • Klasik (Politik İktisat) Dönemde Devletin İşlevi
 • Kapitalizmin Krizlerinin Yedirilmesinde Devletin Rolü
 • Marksizm Tartışmalarında Devletin Yeri
 • Felsefi Marksizm’de Devlete Biçilen Rol
 • Devletin Dönüşümü
BAŞLAMA TARİHİ: 22 MART PERŞEMBE–  5 HAFTA

_________________________________________

 Perşembe – 19.00 – 21.00
 • FOTOĞRAF ATÖLYESİ

Gençer YURTTAŞ

 

 

Özgür Üniversite Fotoğraf Atölyesi,  katılımcıların, fotoğraf bilgisi, ilgisi ve deneyimine göre şekillenir, atölye kapsamında fotoğraf tekniğine yönelik dersler devam ederken, katılımcılardan bu tekniği geliştirecek çekimler yapması beklenmektedir.
BAŞLAMA TARİHİ: 22 MART PERŞEMBE

_____________________

Cuma – 19.30 -20.10
 • ESTETİK

  Cengiz GÜNDOĞDU

 

Sanatla toplumsal gerçeklik ilişkisini belirli estetik kategorilerle araştıran güzellik bilimi.
Bu seminerde ; estetiğin tarihi, çeşitli estetik kuramları, alımlamanın ilkeleri, estetik kategorileri, estetiksel haz, sorunları ele alınacak.
BAŞLAMA TARİHİ: 23 MART CUMA

________________________________

Perşembe – 19.00 – 21.00

 • RESİM ATÖLYESİ
Haydar ÖZAY

Özgür Üniversite Resim Atölyesi, yeni öğrenci katılımlarıyla desen ve yağlı boya çalşmalarına devam edecek.
BAŞLAMA TARİHİ: 23 MART CUMA
 _______________________________
Cumartesi -15.00-18.00
 •  FENOMENOLOJİK ÇÖZÜMLEMENİN IŞIĞINDA BİLİNCİN ANLAMI

Erkut SEZGİN

Özgür Üniversite’de Bahar Dönemi Felsefe Çalışmalarımızın Konusu: Fenomenolojik Çözümlemenin ışığında Bilincin Anlamı:  Felsefi kuramsal tezlerin dayandığı argümanların ön-kabullerini,  mantığını  çözümlemelerle saydamlaştırma yoluyla yürüyen fenomenolojik çözümlemeyi uygulamaya  yardımcı olacak bir aracı  Saffet Murat Tura’nın  yeni kitabı: Zor Problem Bilinç: Bilinç Nörobiyolojisinin Fenomenal Dünya Durumu başlığı altındaki kitabı sunuyor.Beynin nöral faaliyetleri ile herkesin kendi benlik deneyimini yaşadığı dünyaya merkez alan benlik bilinci, bu bilincin araçları bilimsel kuramsal yöntemlerle, beynin nöral faaliyetleriyle  açıklanabilir mi? Bu yollarla açıklanan, yada açıklandığına inanılan nedir? YAZININ DEVAM İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞLAMA TARİHİ: 24 MART CUMARTESİ 

_______________________________________

Cumartesi – 15.30 – 17.30
 • EKONOMİK, FİNANSAL, SOSYAL, EKOLOJİK, POLİTİK VE JEOPOLİTİK KRİZLER SARMALINDA XXI’İNCİ YÜZYIL

ERDOĞANAYDIN
ERTAN EROL
GALİP YALMAN
ÖMER MADRA
SİBEL ÖZBUDUN
TARIK ŞENGÜL
Y.DOĞAN ÇETİNKAYA
 ________________________________________
 Cumartesi – 19.00 – 21.00
 • PSİKOSOSYAL

Doğan ŞAHİN

Bu seminer dizisinde, toplumsal ve politik olayların, kişilerin ve toplumun ruh sağlığına etkileri ile psikolojik etkenlerin toplumsal ve politik olayları nasıl etkilediğini  ve bu iki yönlü diyalektik etkileşimin çeşitli örneklerdeki görünümleri üzerinde duracağız
BAŞLAMA TARİHİ: 24 MART CUMARTESİ –  6 HAFTA
_________________________________________________________
 

 

 

 ____________________________________________
Katip Mustafa Çelebi Mh. Billurcu Sk. No.5/2 Taksim – Beyoglu
 Tel: – (0 212) 292 77 40 – 249 12 92
www.ozguruniversite.org – www.ozguruniversitekitapligi.com
@ozguruniversite                                         
www.facebook.com/ozguruniversite

Takvim

Şubat 2018
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

timeline

Aylık

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE YOUTUBE