Çarşamba , 24 Temmuz 2024

2021 BAHAR DÖNEMİ ONLİNE (ZOOM) OLARAK BAŞLIYOR!

 

AÇILIŞ SEMİNERİ: 

“NEDEN KAPİTALİZM DAHİLİNDE BİR GELECEK YOK?”

KONUŞMACI: FİKRET BAŞKAYA 

TARİH.: 29 MART PAZARTESİ SAAT:19.30

________________________________

PROGRAM:

 • PSİKODİNAMİK FİLM OKUMALARI

AGAH AYDIN

AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ

BİLAL ERSOY

CEM KAPTANOĞLU

HAKAN KARAŞ

İBRAHİM FUAT AKGÜL

İLKER KÜÇÜKPARLAK

MİNE ÖZTÜRK

ONUR ÖZALMETE

TANER YILMAZ

*BAŞLAMA TARİHİ: 2 NİSAN CUMA -19.00- 10 HAFTA

Özgür Üniversite 2020-2021 Bahar Dönemi Psikodinamik Film Okumaları

 

Tarih Konuşmacı Film İçerik
2.04.2021 İlker Küçükparlak

 

Babam ve Oğlum Babalık
9.04.2021 Taner Yılmaz

 

Şüphe

Yönetmen:

Chang-dong Lee

Burning (2018)

Ben öyle şey yapacak insan mıyım?
16.04.2021 Onur Özalmete

 

Bi Başkadır

Yönetmen: Berkun Oya

(202o)

dizi

Siz de benim arkamdan konuşuyor musunuz?
30.04.2021 Ayşe Devrim Başterzi

 

Çifte Hayatlar

YönetmenOlivier Assayas

orjinal ismi: Doubles vies  (2018)

Narsistik çağda sosyal medya;

büyük laflar, muhteşem bakışlar,  gizli mesajlar

7.05.2021 Bilal Ersoy

 

Geliş

Yönetmen:

Denis Villeneuve

Orjinal adı: Arrival (2016)

TuhafTekinsizŞey
21.05.2021 Mine Öztürk

 

Ahtapottan Öğrendiklerim (2020)

YönetmenlerPippa EhrlichJames Reed

 

İlişki nasıl onarır?
28.05.2021 Agah Aydın

 

Diğerleri

Yönetmen: Alejandro Amenábar

orjinal adı: The Others (2001)

İçimizdeki korku
4.06.2021 Cem Kaptanoğlu

 

Beyaz Bant

Yönetmen: Michael Haneke

Orjinal adı: Das weiße Band (2009)

 

Beyaz kurdele’den Sarı Davut Yıldızı’na giden

autobahn veya duble yol

11.06.2021 İbrahim Fuat Akgül

 

Beden ve Ruh (2017)

YönetmenIldikó Enyedi

Geyikli gece
18.06.2021 Hakan Karaş

 

Kazı

YönetmenSimon Stone

orjinal adı: The Dig (2021)

Yerin altından göğe bakmak

________________________________

*MARKSİZM SEMİNERLERİ

ATEŞ USLU

ECEHAN BALTA

HÜLYA OSMANAĞAOĞLU

İSMET AKÇA

UTKU URAZ AYDIN

Y.DOĞAN ÇETİNKAYA

Marx’ın devlet teorisi, sınıf tanımı ve tarih ve devrim anlayışı üzerine önemli sayıda tartışma ve yayın mevcuttur. İktisattan Felsefeye, Sosyolojiden Tarihyazımına bu tartışmalar çok derin izler bırakmıştır. Seminerimizde Marx’ın ve Marksizmin farklı alanlarda yürüttüğü tartışmalara giriş yapmayı ve dersi veren farklı isimlerle birlikte tartışmayı amaçlıyoruz.

1- Y. Doğan Çetinkaya: Marksizm ve Tarih

2- İsmet Akça: Marksizm ve Devlet

3-Ateş Uslu: Marksizm ve Batıdışı Toplumlar

4-Hülya Osmanağaoğlu: Marksizm, Feminizm ve Sınıf Mücadelesi

5-  Ecehan Balta: Marksizm ve Devrim

6- Utku Uraz Aydın: Marksizm ve Kültür

7- Y. Doğan Çetinkaya: Marksizm ve Sınıf

*BAŞLAMA TARİHİ: 20 NİSAN SALI -20.00 – 7 HAFTA

________________________________________

*TARİH NEDİR?

BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

CENGİZ KIRLI

EMRE EROL

OKTAY ÖZEL

SERPİL ÇAKIR

SİNAN YILDIRMAZ

Y.DOĞAN ÇETİNKAYA

Çoğunlukla örgün eğitimde en sıkıcı bulunan derslerin başında da gelse, insanlar gündelik hayatlarında tarihle kalkıp tarihle yatarlar. Devletin tarihe ilişkin politikaları, politik şahsiyetlerin tarihe yaptıkları göndermeler, kimlik politikaları ve kavgalar, televizyonlarda yakından takip edilen diziler sıradan insanı çok farklı düzeylerde ve biçimlerde Tarih ile karşı karşıya getiriyor. Her ne kadar bir sağırlar diyaloğu şeklinde tezahür etse de Tarih ve ona dair tartışmalar ve ona duyulan merak futbol ve magazin kadar olmasa da gündelik hayatımızın bir parçası. Peki neden okulda çok sıkıcı olan Tarih konularını dilimizden düşürmüyoruz, merak etmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bu seminer Tarihin ne olduğuna, farklı veçhelerine dair bir dizi ders ile siyasetten bilime uzanan bir tartışma yürütmeyi amaçlıyor.

1- Y. Doğan Çetinkaya: Tarih Nedir? Bir Giriş

2- Cengiz Kırlı: Tarih ve Bilim: Bir Disiplin Olarak Tarihin Bilimsellik İddiası (19 ve 20. Yüzyıl)

3- Oktay Özel: Goşa’nın Gözleri, Türkiye 2021

4- Serpil Çakır: Feminist Tarih Yazımı

5- Sinan Yıldırmaz: Tarih ve Siyaset: Türkiye’nin Son Dönemi Üzerine Düşünceler

6- Emre Erol: Tarih ve Diğer Disiplinler: Tarım Devrimi, 1492 ve Sivrisinekler

7- Bilge Seçkin Çetinkaya: Tarih, Metinler ve Sosyal Hayat

8- Y. Doğan Çetinkaya: Tarih, Türkiye Çalışmaları ve Liberal Okulun Eleştirisi

*BAŞLAMA TARİHİ: 22 NİSAN PERŞEMBE -20.00-8 HAFTA

___________________________________

 

____________________________________

*ELEŞTİREL PSİKİYATRİ OKUMALARI: “ANTİ- ÖDİPUS”

BERKANT SAĞIR

ERSİN BALTACI

ÖNDER KÜÇÜK

SITAR HEZER

 

 1. yüzyıl düşünürlerinden Deleuze ve Guattari’nin “Kapitalizm ve Şizofreni” ile duyurdukları, psikiyatriye ve psikanalitik kurama yönelik eleştiriler, birçok çevrede yankı bulmuştur. Oturumlarda Deleuze ve Guattari’nin eleştirilerinin ortaya çıktığı toplumsal ve siyasal ortamın tasviri yapılarak, oluşturdukları yeni kavramlar üzerinden psikiyatri ve psikanalitik kuram tartışılacaktır.

Deleuze ve Guattari’nin  iki cilt olarak yayınladıkları Kapitalizm ve Şizofreni adlı çalışmalarının 1972’de yayınlanan ilk cildi olan Anti-Ödipus üzerinden Ötekinin söyleminde kurulduğu düşünülen dilsel özne, Deleuze ve Guattari’nin ifadesiyle modern aile sahnesine hapsedilmiş ve eksiklik fikrine dayalı arzusunun karşısına konumlandırılmıştır.

Deleuze ve Guattari’nin arzu kavramsallaştırması, Freud’un ödipal karmaşa kavramının özellikle Lacan’cı okuması sonrası dil ile dolayımlanmış, bedenden uzaklaştırılmış ve fantezi alanına devredilmiş arzu kavramına affektif bir müdahale olarak okunacaktır. Bu bağlamda ilk olarak affekt kavramı, günlük psikiyatri pratiğinde kavramın ele alınışı, Deleuze’ün arzu kavramını devir almış olduğu ifade edilen Spinoza’nın çalışmalarındaki affekt kavramı ve son olarak da Freud’un çalışmalarındaki affekt kavramının izi sürülecektir. Freud’un çalışmalarında affekt kavramının kronolojik olarak incelenmesi ve kavramsal evrim süreci tartışılacaktır.

Psikanalitik literatür şizofrenileri dile ve kültüre giriş yapamamış, hesaptan düşmüş örgütlenmeler olduğunu belirtir. Deleuze ve Guattari bu düşünceleri tersine çevirerek psikotik yapılanmaları toplumsal yapının merkezine yerleştirirler. Onların düşüncesine göre arzulama makineleri olarak şizofreniler üretimin ve yeniden üretimin ana yapılarıdırlar. Toplumsal özgürleşmede belli bir kalıba girmiş nevrotik yapılar gibi kabulün değil de özgürleşmenin anahtarlarıdırlar. Bu yapılanmamın nasıl olduğunu da kendi kavramlarıyla açıklamaktadırlar. Bunları bağlayıcı üretim sentezi, ayırıcı kayıt sentezi ve birleştirici tüketim-tamamlanma sentezi olarak kavramsallaştırılmıştır.

Deleuze ve Guattari bilinçdışını, içinde her şeyin, bitimsiz bağlantıların, dışlayıcı-olmayan ayrımların, özgül-olmayan birleşimlerin, kısmi nesnelerin ve akımların mümkün olduğu serbest sentezlerin arazisi olarak tarifler. Freud’a bilinçdışını keşfi açısından hakkını teslim ederler. Öte yandan “Psikanaliz Rus Devrimi gibidir; hangi aşamadan itibaren kötüye gittiğini bilmiyoruz.  “ diyerek psikanalitik kurama eleştirilerini getirirler.

Modern aile yapısının özelliği, onun sosyal kodlama aygıtı olmasıdır. Modern toplumlarda bilinçdışındaki tüm yasalar, bu kodlama mekanizmasınca gerçekleştirilir. Deleuze-Guattari’ye göre sosyal ve psişik bastırmadan, arzuyu bir yasaya bağlaması nedeniyle Ödipus sorumludur. Şizoanaliz arzunun bu türden bir bastırmaya tabi tutulmasını despotik olduğunu tanımlayarak, arzunun herhangi bir aşkın kodlamaya tabi tutulmadan özgür akışının olanaklılığını yaratır. Bu yaratım, bilinçdışındaki sosyal kodların köksap eylemiyle yersizyurtsuzlaştırılması gerçekleştirilir. Şizoanalizin amacı Ödipusun bilinçdışını yerinden ederek, onun dışlayıcı, baskıcı, negatif düşüncesine dayalı yapısını sökerek, gerçek problemlere ulaşmaktır. Şizoanaliz eksiklik ve bunun neden olduğu olumsuzlamayla işlemlemez. Bu nedenle şizoid bilinçdışı, dayatılan kodlardan kaçan çoklu bağlantılarla ilişkilidir. Arzu bilinçdışındaki akış ile sosyal alanda üretilen göstergeler sisteminin bir ürünüdür. Deleuze-Guattari psikanalizin Ödipal arzu çözümlemesi yerine pozitif ve içkin olan bir anti-ödipal arzu üretiminden söz ederler.

Başlıklar:

 1. Oturum: Arzunun Akışı ve Üretkenliği – Ersin Baltacı
 2. Oturum: Psikanaliz ve Ailecilik: Kutsal Aİle- Önder Küçük
 3. Oturum: Yabanıllar, Barbarlar, Uygar İnsanlar – Sıtar Hezer
 4. Oturum: Şizoanaliz; Hesaptan Düşmeden Yeni Bir Özneye Doğru Psikoz İncelemesi – Berkant Sağır

*BAŞLAMA TARİHİ: 3 MAYIS PAZARTESİ -19.30 -4HAFTA

____________________________________________

 

*YAKIN DÖNEM SİYASET FELSEFESİ

YUSUF ÖZ

Bu seminerler dizisinde 20. yy.’dan günümüze siyaset felsefesinin ne tür dönüşümler ve

kırılmalar yaşadığını sorgulayacağız. Bu dönem 19. yy. doğumlu liberal, Marxist ve

muhafazakar siyaset pratiklerinin ve düşüncesinin kendi sınırlılıkları ile yüzleştiği, sınandığı ve

eleştirildiği bir dönemdir. Bu nedenden dolayı seminerlerimizde Aydınlanma döneminin temel

değerlerinin, modern özne ve kimlik pozisyonlarının, toplumsal cinsiyet kavramlarımızın nasıl

siyaset felsefesinin temel tartışmaları haline geldiğini araştıracağız.

1- Frankfurt Okulu

2- Hannah Arendt

3- Louis Althusser

4- Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe

5- Michel Foucault

6- Judith Butler

*BAŞLAMA TARİHİ: 5 MAYIS ÇARŞAMBA -19.30-6 HAFTA-6 HAFTA

_____________________________________________

*DÜNYAYI PAYLAŞANLAR

 

DİJAN ÖZKURT

DİLAN ALATAŞ

ELİF DEMİRKAYA

EYLÜL ALNIAÇIK

EZGİ HAMZAÇEBİ

MERVE ŞEN

OĞUZ KARAYEMİŞ

ÖZLEM GÜÇLÜ

SİBEL YARDIMCI

 

Bu ders kapsamında, Teorik Bakış dergisinin Bahar döneminde yayınlanması beklenen  “Dünyayı Paylaşanlar” başlıklı 13. sayısı vesilesiyle Dijan Özkurt, Dilan Alataş,  Elif Demirkaya, Eylül Alnıaçık, Ezgi Hamzaçebi, Merve Şen, Oğuz Karayemiş, Özlem Güçlü ve Sibel Yardımcı insan-sonrası ve yeni-materyalist tartışmalar eksenlerinde adları öne çıkan düşünürlere odaklanacaktır.

 1. Hafta: 8 Mayıs Cumartesi – 16.00

“İnsan-Sonrası Kuramlar İçin Bir Giriş ve Türlerin Yoldaşlığı /Sibel Yardımcı

“İnsan Merkezli Olmayan Filmsel Alana Bir Giriş: Temsilin Sınırları, Kendinin Farkında Stil”/ Özlem Güçlü

 

 1. Hafta: 15 Mayıs Cumartesi-16.00

“Ekonomiyi Düşünmede Yeni Metafizik İmkanlar: Şeyler, Kudretler, Seçilimler”/ Oğuz Karayemiş:

 “Karen Barad’da Faillik Karşılıklı Sorumluluk ve Kırınım Metodolojisi”/ Dijan Özkurt

 1. Hafta:22 Mayıs Cumartesi – 16.00

“Latour’un Ağ Modeli ve Edebiyat Çalışmalarında Yeni İmkanlara Doğru”/ Ezgi Hamzaçebi

 “Deleuze Felsefesinden Hareketle Edebiyatın Sağaltıcılığını ve Açtığı Etik İmkânları Düşünebilmek” /Merve Şen

 1. Hafta:29 Mayıs Cumartesi – 16.00

“Hayvan ve insan umwelt’lerinde gezintiler” / Eylül Alnıaçık

“Anna Tsing’in Mantarları: Kapitalizmin Derzlerinde Çoklu-Türler İçin Yaşam Olanakları”/ Elif Demirkaya

 1. Hafta: 5 Haziran  Cumartesi-16.00

“Maskenin Marifetleri: Salgına Dair Nesne Yönelimli Bir Bakış” /Dilan Alataş – Oğuz Karayemiş

Bu seminerde, salgının fotoğrafını maske merceğinden çekmeye çalıştığımız bir araştırmamız üzerinden, bir nesnenin salgındaki ve salgının ötesine uzanan çeşitli ekosistemlerdeki failliğini nasıl düşünebileceğimizi tartışacağız.

*BAŞLAMA TARİHİ: 8 MAYIS CUMARTESİ-16.00-18.00-5HAFTA

 

Kayıt hakkında detaylı bilgi için:  [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz. 

Takvim

Mart 2021
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

timeline

Aylık

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE YOUTUBE